Stáž v školstve: učiteľské skúsenosti z Rakúska

Janeta, absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, si svoju stáž vybavila v školskom zariadení v Rakúsku. Jej hlavnou pracovnou náplňou bola spolupráca s učiteľkou na jednotlivých VH, jej podpora na vyučovaní, pomoc slabším žiakom pri vypĺňaní zadaných úloh, individuálna práca so žiakom, následne prejednanie žiakovej aktivity na hodine s triednou učiteľkou, prípadne analýza pedagogických problémov daného žiaka

A ako sa na svoju skúsenosť s učením v zahraničí pozerá Janeta?

Stáž mi pomohla hlavne v jazykovej znalosti – každodenné používanie jazyka, odstránenie jazykových bariér, osvojenie zvyčajných bežných pedagogických fráz plus znalosť nových, nepoznaných. Uistila som sa v poznanom: aké dôležité je učebnú látku predniesť pútavo a žiakov aktivovať k samostatnej práci, pritom byť prirodzenou autoritou, no zároveň vnímavým a priateľským, avšak na druhej strane nie príliš liberálnym človekom.

Celú stáž hodnotím veľmi pozitívne, človek získa živý kontakt s cudzím jazykom, živú aplikáciu doposiaľ teoreticky naučeného, človek vidí pozitíva i negatíva rôznych učebných štýlov, spozná mentalitu rakúskych občanov, každodenné pedagogické problémy pohraničnej školy a jej vedenia, situáciu medzi občanmi danej dediny. Absolvovanie stáže v zahraničí určite odporúčam, ako skúsenosť a spoznanie nového  je stáž “na nezaplatenie”.

Niečo z podobného súdka

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *